תנאי שימוש באתר

איזה כיף שבחרתם ללמוד עם המאמנת!

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר. לתשומת לבכם כי רכישת קורס באתר מקנה זכויות צפייה אישיות בקורס עד למועד הקרוב של בחינת הלשכה. אנחנו מאפשרים זכויות צפייה רק למי שרכש את הקורס כך שצפייה משותפת אסורה בהחלט. כמו כן שימו לב שכל משתמש מוגבל לצפייה משני מכשירים בלבד. ועל אף שזה בוודאי ברור, נדגיש בכל זאת שצילום הסרטונים אסור בהחלט. לא נהסס לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמשים שיפרו את הוראות התקנון. בקיצור, בואו נהייה הגונים. הכי טוב

בעת רכישת זכויות הצפייה בקורס תתבקשו לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוסדרת בדף זה, ולפיכך הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון בטרם הרישום לאתר.

יצירת חשבון משתמש

הרישום לאתר מתבצע באמצעות יצירת חשבון משתמש, שהינו כתובת המייל של המשתמש וסיסמה שתיבחר על ידי המשתמש. המשתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

זכויות השימוש באתר

האתר, השימוש בו והתכנים הכלולים באתר הינם לשימושו האישי של המשתמש ולא לצרכים מסחריים.

התשלום מקנה למשתמש זכויות צפייה בתכני הקורס לשימוש אישי בלבד, עד למועד הקרוב של בחינת הלשכה. האחריות על ניצול תקופת השירותים והשימוש באתר הינה על המשתמש בלבד.

המשתמש מתחייב שלא להעביר את פרטי החשבון שלו לכל צד שלישי. התכנים באתר מוגנים במערכת אבטחה מתקדמת אשר מתריעה על כניסת משתמשים ממכשירים נוספים, ומאפשרת למפעילי האתר קבלת מידע בדבר המכשיר ומיקומו. משתמש אשר יפר הוראה זו, יורחק מהאתר באופן מיידי, חשבונו יבוטל ללא החזר כספי, והוא יהיה חשוף לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו על פי כל דין.

משתמש יוכל להיכנס לאתר משני מכשירים שבבעלותו בלבד. כניסה ממכשיר שאינה בבעלותו של המשתמש או לחלופין כניסה ממכשיר שלישי, גם אם בבעלותו של המשתמש, תחשב להפרה יסודית של הסכם התקשרות זה, ותגרור אחריה פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ש"ח.

זכויות היוצרים של התכנים באתר 

האתר מכיל הרצאות וידאו עם חומרי לימוד הכוללים תמונות, טקסטים, קישורים, איורים, גרפיקה וכו'. תכנים אלו הינם בבעלות חברת המאמנת שירותי תוכן בע"מ, והם מוגנים בדיני זכויות יוצרים. המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים לצרכים לימודיים אישיים בלבד. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים, וכן מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

אחריות

האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

שימוש במידע פרטי של משתמש

האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בן היתר, עלול כל משתמש להידרש לספק לאתר ומפעיליו פרטים בדבר אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שדורש האתר. מידע זה משמש את האתר למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתר ו/או למטרות דיוור. הסליקה באתר מבוצעת ע"י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לצד ג', למעט כאמור לעיל.

רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר גישה לגולשים אחרים.

הגבלה או מניעה של גישה לאתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

מתן שירות ומדיניות ביטול עסקאות 

במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות, כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, אם לא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא סופק.

ביטול רכישת קורס יוכל להיעשות בתוך 24 שעות בלבד ממועד רכישת הקורס, וזאת כל עוד המשתמש לא צפה ביותר מ- 10% מההרצאות הכלולות בכל קורס. הביטול כרוך בעמלת ביטול בגובה של 5% מעלות העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

הקפאת מנוי – ניתן להקפיא מנוי פעם אחת בלבד, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לחברת המאמנת עד שבועיים לפני מועד בחינת הלשכה. משמעות הודעת ההקפאה היא סגירה לאלתר של קורסי הווידאו ופתיחתם מחדש במועד הפתיחה הרשמי של הקורסים למועד הבא.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
דילוג לתוכן